Archiwum Transmisji

18.06.2024
15:00 - 17:17   III Sesja Rady Gminy Bobrowice
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 15
 •   Obecnych: 14
 •   Nieobecnych: 1
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Dubicka Anna TAK
2 Gdowski Andrzej TAK
3 Grudziński Andrzej TAK
4 Hałupka Anna NIE
5 Klupś Maciej TAK
6 Kozakowska Marzanna TAK
7 Kozyra Mirosław TAK
8 Leśko Jakub TAK
9 Nisio Paweł TAK
10 Piechowiak Marek TAK
11 Sobczyk Julita TAK
12 Sudoł Łukasz TAK
13 Tomaszyk-Laube Kariona TAK
14 Tracz Lucjan TAK
15 Walczak Paulina TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie obrad III sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Głosowanie wniosku Wójta o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 18 projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2024-2029
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Bobrowice za rok 2023.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Bobrowice za rok 2023.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bobrowice wotum zaufania.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobrowice oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bobrowice za rok 2023.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Bobrowice za 2023 rok wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 13. Dyskusja.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobrowice za 2023 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice za 2023 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Rozpatrzenie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Turystyki, kultury i ochrony środowiska na 2024 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2024-2029
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2024.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 21. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 22. Wolne wnioski i informacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 23. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat