Archiwum Transmisji

28.05.2024
10:00 - 14:12   II Sesja Rady Gminy Bobrowice
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

1
2
 •   Uprawnionych: 15
 •   Obecnych: 15
 •   Nieobecnych: 0
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Dubicka Anna TAK
2 Gdowski Andrzej TAK
3 Grudziński Andrzej TAK
4 Hałupka Anna TAK
5 Klupś Maciej TAK
6 Kozakowska Marzanna TAK
7 Kozyra Mirosław TAK
8 Leśko Jakub TAK
9 Nisio Paweł TAK
10 Piechowiak Marek TAK
11 Sobczyk Julita TAK
12 Sudoł Łukasz TAK
13 Tomaszyk-Laube Kariona TAK
14 Tracz Lucjan TAK
15 Walczak Paulina TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie obrad II sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym stanowiących dochody budżetu Gminy Bobrowice za pomocą innego instrumentu płatniczego.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bobrowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Głosowanie wniosku radnej Anny Hałupka o przesunięcie środków z działu 600 rozdział 60016 drogi publiczne i gminne kwoty 46.000 zł do działu 754 rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne na zakup specjalistycznej pralki..
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2024-2027.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Głosowanie wniosku radnej Anny Hałupka o zabezpieczenie środków w dziale 754 rozdział 75412 w kwocie 46.000 zł na zakup specjalistycznej pralki.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2024.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14. Wolne wnioski i informacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 15. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat