Szczegóły posiedzenia

29.03.2022
09:00 - 15:00   XXIII Sesja Rady Gminy Bobrowice
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

1
2
3
 •   Uprawnionych: 14
 •   Obecnych: 14
 •   Nieobecnych: 0
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Dudzic Łukasz TAK
2 Grudziński Andrzej TAK
3 Hałupka Anna TAK
4 Jagodziński Marcin TAK
5 Kamerduła Łukasz TAK
6 Koronka Kamil TAK
7 Kowalewski Łukasz TAK
8 Leśko Jakub TAK
9 Łukaszewicz Janina TAK
10 Miś Jarosław Piotr TAK
11 Piechowiak Marek TAK
12 Sergiel Łukasz TAK
13 Szajek Iwona TAK
14 Tracz Lucjan TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie obrad XXIII sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Głosowanie wniosku radnego Łukasza Dudzica o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia protestu wobec prowadzenia inwestycji wbrew woli i opinii mieszkańców miejscowości Gminy Bobrowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2021 z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Bobrowice na lata 2019-2021.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2021 z zakresu realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Bobrowice na lata 2019-2021.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach za 2021 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bobrowice do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji organowi właściwemu.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom ochotniczych straży pożarnych uczestniczącym w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2022.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy Bobrowice za 2021 r.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 18. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 19. Wolne wnioski i informacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 20. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat