Szczegóły posiedzenia

21.12.2018
09:00 - 12:00   III Sesja Rady Gminy Bobrowice
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 17
 •   Obecnych: 15
 •   Nieobecnych: 2
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Dudzic Łukasz TAK
2 Grudziński Andrzej TAK
3 Hałupka Anna TAK
4 Jagodziński Marcin NIE
5 Kamerduła Łukasz TAK
6 Koronka Kamil TAK
7 Kowalewski Łukasz TAK
8 Kozakowska Monika TAK
9 Leśko Jakub TAK
10 Łukaszewicz Janina TAK
11 Miś Jarosław Piotr NIE
12 Murawa Marcin TAK
13 Piechowiak Marek TAK
14 Sergiel Łukasz TAK
15 Szajek Iwona TAK
  Show More
16 Tracz Lucjan TAK
17 Wiktorski Krzysztof TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie obrad III sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bobrowice w pkt 21a.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bobrowice w pkt 21b.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2019-2025.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta lub osobę przez niego wyznaczoną.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Odczytanie opinii komisji stałych rad przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10. Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych, które może być: a) negatywne lub, b) przychylające się do wniosków w całości lub w poszczególnych ich punktach.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 13. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Wójta w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 16. Głosowanie uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bobrowice na rok 2019.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2019.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2018-2024.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 21a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy. Bobrowice
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 21b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bobrowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 23. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 24. Wolne wnioski i informacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 25. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat