Szczegóły posiedzenia

17.12.2019
13:57 - 17:00   VIII Sesja Rady Gminy Bobrowice
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 18
 •   Obecnych: 15
 •   Nieobecnych: 3
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Dudzic Łukasz TAK
2 Gąszczak Jacek Piotr NIE
3 Grudziński Andrzej TAK
4 Hałupka Anna TAK
5 Jagodziński Marcin NIE
6 Kamerduła Łukasz TAK
7 Koronka Kamil TAK
8 Kowalewski Łukasz TAK
9 Kozakowska Monika TAK
10 Leśko Jakub TAK
11 Łukaszewicz Janina TAK
12 Miś Jarosław Piotr NIE
13 Murawa Marcin TAK
14 Piechowiak Marek TAK
15 Sergiel Łukasz TAK
  Show More
16 Szajek Iwona TAK
17 Tracz Lucjan TAK
18 Wiktorski Krzysztof TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie obrad VIII sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad w pkt 6 projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad w pkt 7 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji na 2020 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej na 2020 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty i spraw społecznych na 2020 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Turystyki, kultury i ochrony środowiska na 2020 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowice dla terenów w obrębach: Barłogi, Bobrowice i Chojnowo.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bobrowice na rok 2020.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2020.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowicach.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2019-2025.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2020-2025.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 23. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta lub osobę przez niego wyznaczoną.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 24. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 25. Odczytanie opinii komisji stałych rad przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 26. Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych, które może być: a) negatywne lub, b) przychylające się do wniosków w całości lub w poszczególnych ich punktach.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 27. Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 28. Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 29. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 30. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 31. Głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Wójta w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 31a. Głosowanie wniosku radnej Moniki Kozakowskiej w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 31b.Głosowanie wniosku radnego Łukasza Dudzica w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 32. Głosowanie uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 33. Interpelacje i zapytania radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 34. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 35. Wolne wnioski i informacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 36. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat