Szczegóły posiedzenia

28.10.2021
09:00 - 15:00   XX Sesja rady Gminy Bobrowice
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 15
 •   Obecnych: 12
 •   Nieobecnych: 3
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Dudzic Łukasz TAK
2 Gąszczak Jacek Piotr TAK
3 Grudziński Andrzej NIE
4 Hałupka Anna TAK
5 Jagodziński Marcin TAK
6 Kamerduła Łukasz TAK
7 Koronka Kamil TAK
8 Kowalewski Łukasz NIE
9 Leśko Jakub TAK
10 Łukaszewicz Janina TAK
11 Miś Jarosław Piotr TAK
12 Piechowiak Marek TAK
13 Sergiel Łukasz NIE
14 Szajek Iwona TAK
15 Tracz Lucjan TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie obrad XX sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Głosowanie wniosku w sprawie wprowadzeniado porządku obrad w pkt 19 projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiskadla Gminy Bobrowice na lata2022-2025z perspektywą do roku 2029".
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji. (Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji. (Komisja Oświaty i spraw społecznych)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji. (Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Bobrowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Głosowanie wniosku radnego Łukasza Dudzica w sprawie wykreślenia w treści uchwały wyrazu "Wójta"
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych form, warunków i zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Bobrowice dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bobrowice i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strużce.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowicach.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bobrowice na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029".
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz z przebiegu wykonania budżetu Gminy Bobrowice za I półrocze 2021 r.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 21. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 23. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 24. Wolne wnioski i informacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 25. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat