Szczegóły posiedzenia

28.10.2021
09:00 - 15:00   XX Sesja rady Gminy Bobrowice
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 18
 •   Obecnych: 12
 •   Nieobecnych: 6
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Dudzic Łukasz TAK
2 Gąszczak Jacek Piotr TAK
3 Grudziński Andrzej NIE
4 Hałupka Anna TAK
5 Jagodziński Marcin TAK
6 Kamerduła Łukasz TAK
7 Koronka Kamil TAK
8 Kowalewski Łukasz NIE
9 Kozakowska Monika NIE
10 Leśko Jakub TAK
11 Łukaszewicz Janina TAK
12 Miś Jarosław Piotr TAK
13 Murawa Marcin NIE
14 Piechowiak Marek TAK
15 Sergiel Łukasz NIE
  Show More
16 Szajek Iwona TAK
17 Tracz Lucjan TAK
18 Wiktorski Krzysztof NIE
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie obrad XX sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Głosowanie wniosku w sprawie wprowadzeniado porządku obrad w pkt 19 projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiskadla Gminy Bobrowice na lata2022-2025z perspektywą do roku 2029".
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji. (Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji. (Komisja Oświaty i spraw społecznych)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji. (Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Bobrowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Głosowanie wniosku radnego Łukasza Dudzica w sprawie wykreślenia w treści uchwały wyrazu "Wójta"
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych form, warunków i zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Bobrowice dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bobrowice i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strużce.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowicach.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bobrowice na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029".
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz z przebiegu wykonania budżetu Gminy Bobrowice za I półrocze 2021 r.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 21. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 23. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 24. Wolne wnioski i informacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 25. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat