Szczegóły posiedzenia

29.12.2020
09:00 - 15:00   XIV Sesja Rady Gminy Bobrowice
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

1
2
3
4
5
6
 •   Uprawnionych: 15
 •   Obecnych: 10
 •   Nieobecnych: 5
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Dudzic Łukasz TAK
2 Gąszczak Jacek Piotr NIE
3 Grudziński Andrzej TAK
4 Hałupka Anna TAK
5 Jagodziński Marcin TAK
6 Kamerduła Łukasz TAK
7 Koronka Kamil TAK
8 Kowalewski Łukasz TAK
9 Leśko Jakub TAK
10 Łukaszewicz Janina NIE
11 Miś Jarosław Piotr NIE
12 Piechowiak Marek TAK
13 Sergiel Łukasz TAK
14 Szajek Iwona NIE
15 Tracz Lucjan NIE

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie obrad XIV sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Głosowanie w sprawie wycofania z porządku obrad pkt 16 "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji na 2021 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej na 2021 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty i spraw społecznych na 2021 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Turystyki, kultury i ochrony środowiska na 2021 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy Bobrowice z horyzontem czasowym do 2025 roku.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Krzystkowice o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie gminy Bobrowice i będących w zarządzie Nadleśnictwa Krzystkowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2021 roku.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Bobrowice na lata 2020-2023.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie z trybu przetargowego budynku nr 23 w Bobrowicach.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strużce.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2020.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2021-2026.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 22. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 23. Przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy o projekcie uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 24. Odczytanie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 25. Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie wniosków zawartych w opiniach komisji dotyczących projektu uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 26. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 26.1. Głosowanie wniosku radnego Marcina Jagodzińskiego w sprawie przesunięcia środków w budżecie gminy na 2021 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 26.2. Głosowanie wniosku 1 radnego Krzysztofa Wiktorskiego - remont poręczy mostka na rzeczce młynówka na wysokości placu targowego – kwota 12.300 zł
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 26.3. Głosowanie wniosku 2 radnego Krzysztofa Wiktorskiego - Projekt i realizacja chodnika wraz z miejscem parkingowym przy cmentarzu w Bobrowicach na odcinku od numeru 124 kk 122B (parking 1500m2 x 140zł = 250 tys)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 26.4. Głosowanie wniosku 3 radnego Krzysztofa Wiktorskiego - Rewitalizacja miejscowości Bobrowice Etap I – przywrócenie nasadzeń lipowych – 10tys + częściowa robocizna ZDP zgodnie z wnioskiem do budżetu i interpelacją
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 26.5 Głosowanie wniosku 4 radnego Krzysztofa Wiktorskiego - Rewitalizacja miejscowości Bobrowice Etap II – projekt placu targowego – 20tys
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 26.6. Głosowanie wniosku 5 radnego Krzysztofa Wiktorskiego - Rozszerzenie zakresu dotyczącego projektu drogi w Miejscowości Bobrowice od Świetlicy wiejskiej do skrzyżowania z DW 287 o realizacje Etap I od numeru 73 kk 100A – powierzchnia około 1600m2 x 140 = 300tys. Pozostałe działania zgodnie z wnioskiem do budżetu i interpelacją
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 26.7.Głosowanie wniosku 6 radnego Krzysztofa Wiktorskiego - Remont drogi powiatowej miejscowości Bobrowice od skrzyżowania przy cmentarzu kk Chojnowo do granicy miejscowości- zgodnie z wnioskiem do budżetu i interpelacją – powierzchnia około 1800m2 x 150 = 270tys
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 26.8. Głosowanie wniosku 7 radnego Krzysztofa Wiktorskiego - Wykonanie utwardzenia podjazdów w m. Bobrowice dla numerów domów od 103 do 112A
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 26.9. Głosowanie wniosku 8 radnego Krzysztofa Wiktorskiego - Modernizacja pobocza drogi gminnej wzdłuż DW 2787 przy wjeździe do cmentarza w celu odprowadzenia wód opadowych do rowu. – 15tys
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 26.10. Głosowanie wniosku 9 radnego Krzysztofa Wiktorskiego - Przeprowadzenie kampanii ulotkowej nt. edukacji segregowania śmieci.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 26.11.Głosowanie wniosku 10 radnego Krzysztofa Wiktorskiego - Wsparcie finansowe dla przebudowy pobocza drogi powiatowej w m. Bobrowice od numeru – 3 do 18 – zabudowa miejsc postoju – zgodnie z interpelacjami i wnioskami do budżetu – robocizna 30tys (materiał z odzysku lub ZDP)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 26.12. Głosowanie wniosku 11 radnego Krzysztofa Wiktorskiego - Wsparcie dla wniosków na odbudowę zabytków na terenie Gminy Bobrowice – 30tys zł
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 27. Głosowanie wniosku radnego Łukasza Dudzica o zabezpieczenie środków na remont poddasza budynku Apteki w kwocie 20.000 zł z rozdziału 80104
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 27. Głosowanie wniosku radnego Marka Piechowiaka o zabezpieczenie środków na projekt i budowę kanalizacji dolnego Dychowa w kwocie 800.000 zł z rozdziału 80104.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 27. Głosowanie uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bobrowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bobrowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 30. Interpelacje i zapytania radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 31. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 32. Wolne wnioski i informacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 33. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat