Szczegóły posiedzenia

29.06.2021
09:00 - 15:00   XVIII Sesja Rady Gminy Bobrowice
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

1
2
3
4
5
6
7
 •   Uprawnionych: 18
 •   Obecnych: 12
 •   Nieobecnych: 6
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Dudzic Łukasz TAK
2 Gąszczak Jacek Piotr NIE
3 Grudziński Andrzej TAK
4 Hałupka Anna TAK
5 Jagodziński Marcin NIE
6 Kamerduła Łukasz TAK
7 Koronka Kamil TAK
8 Kowalewski Łukasz TAK
9 Kozakowska Monika NIE
10 Leśko Jakub TAK
11 Łukaszewicz Janina TAK
12 Miś Jarosław Piotr NIE
13 Murawa Marcin NIE
14 Piechowiak Marek TAK
15 Sergiel Łukasz TAK
  Show More
16 Szajek Iwona TAK
17 Tracz Lucjan TAK
18 Wiktorski Krzysztof NIE
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie obrad XVIII sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad w pkt 6: "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowice dla terenów w obrębach: Barłogi, Bobrowice i Chojnowo."
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 2. Głoswanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad w pkt 22: "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego."
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porzadku obrad w pkt. 23: "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych."
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowice dla terenów w obrębach: Barłogi, Bobrowice i Chojnowo.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Bobrowice za rok 2020.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Debata nad raportem o stanie Gminy Bobrowice za rok 2020.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bobrowice wotum zaufania.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 10. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobrowice oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bobrowice za rok 2020.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Bobrowice za 2020 rok wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 13. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14. Dyskusja.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobrowice za 2020 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice za 2020 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Bobrowice na rok szkolny 2021/2022.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strużce.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowicach.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2021-2026.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 21. Głosowanie wniosku Radnego Marcina Jagodzińskiego w sprawie wykreślenia zmniejszenia w bieżącym OSP na dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 8104 przedszkola paragraf 6050 wydatki inwestycyjne.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2021.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 24. Interpelacje i zapytania radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 25. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 26. Wolne wnioski i informacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 27. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat