Szczegóły posiedzenia

18.02.2020
09:00 - 13:00   IX Sesja Rady Gminy Bobrowice
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 15
 •   Obecnych: 9
 •   Nieobecnych: 6
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Dudzic Łukasz TAK
2 Gąszczak Jacek Piotr NIE
3 Grudziński Andrzej NIE
4 Hałupka Anna NIE
5 Jagodziński Marcin NIE
6 Kamerduła Łukasz TAK
7 Koronka Kamil TAK
8 Kowalewski Łukasz NIE
9 Leśko Jakub TAK
10 Łukaszewicz Janina TAK
11 Miś Jarosław Piotr NIE
12 Piechowiak Marek TAK
13 Sergiel Łukasz TAK
14 Szajek Iwona TAK
15 Tracz Lucjan TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie obrad IX sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad w pkt 36 projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bobrowicach.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Barłogi.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Bobrowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Bronków.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Brzezinka.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Chojnowo.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Chromów.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Dachów.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Dęby.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Dychów.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Janiszowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 21. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Kukadło.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 22. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Przychów.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 23. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Strużka.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 24. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Tarnawa Krośnieńska.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 25. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Wełmice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 26. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Żarków.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2020 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 29. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 31. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru ławników na okres kadencji w latach 2020-2023.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach za 2019 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z zakresu realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Bobrowice na lata 2019-2021 za 2019 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Bobrowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 38.Głosowanie wniosku radnego Marka Piechowiaka w sprawie zmiany stawek opłat cmentarnych.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Bobrowicach, Bronkowie i Janiszowicach.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2020 – 2025.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 41. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2020.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 42. Interpelacje i zapytania radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 43. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 44. Wolne wnioski i informacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 45. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat