Szczegóły posiedzenia

10.10.2019
09:00 - 14:00   VII Sesja Rady Gminy Bobrowice
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 15
 •   Obecnych: 15
 •   Nieobecnych: 0
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Dudzic Łukasz TAK
2 Grudziński Andrzej TAK
3 Hałupka Anna TAK
4 Kamerduła Łukasz TAK
5 Koronka Kamil TAK
6 Kowalewski Łukasz TAK
7 Kozakowska Monika TAK
8 Leśko Jakub TAK
9 Łukaszewicz Janina TAK
10 Murawa Marcin TAK
11 Piechowiak Marek TAK
12 Sergiel Łukasz TAK
13 Szajek Iwona TAK
14 Tracz Lucjan TAK
15 Wiktorski Krzysztof TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie obrad VII sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad w pkt 8 projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Przedstawienie opinii zespołu opiniującego.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Wybór ławnika – głosowanie tajne.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników na okres kadencji w latach 2020-2023.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobrowicach.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bobrowicach.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Głosowanie wniosku o zmianę zapisu paragrafu 2.2 na "w terminie do 31 stycznia 2020 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego „Dachowskie Ługi”.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy Bobrowice z horyzontem czasowym do 2025 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udziału w części wspólnej gruntu i budynku w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości na rzecz jej współwłaściciela.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny oraz nie dochodzenia należności o charakterze cywilno-prawnym przypadających Gminie Bobrowice lub jej jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strużce.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strużce.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowicach.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowicach.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2019 – 2025.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 32. Interpelacje i zapytania radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 33. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 34. Wolne wnioski i informacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 35. Analiza oświadczeń majątkowych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 36. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat