Szczegóły posiedzenia

30.06.2020
09:00 - 14:00   XI Sesja Rady Gminy Bobrowice
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

1
3
 •   Uprawnionych: 16
 •   Obecnych: 14
 •   Nieobecnych: 2
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Dudzic Łukasz TAK
2 Grudziński Andrzej TAK
3 Hałupka Anna TAK
4 Jagodziński Marcin NIE
5 Kamerduła Łukasz TAK
6 Koronka Kamil TAK
7 Kowalewski Łukasz TAK
8 Kozakowska Monika NIE
9 Leśko Jakub TAK
10 Łukaszewicz Janina TAK
11 Murawa Marcin TAK
12 Piechowiak Marek TAK
13 Sergiel Łukasz TAK
14 Szajek Iwona TAK
15 Tracz Lucjan TAK
  Show More
16 Wiktorski Krzysztof TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie obrad XI sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Bobrowice za rok 2019.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Bobrowice za rok 2019.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bobrowice wotum zaufania.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobrowice oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bobrowice za rok 2019.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Bobrowice za 2019 rok wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 13. Dyskusja.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobrowice za 2019 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice za 2019 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bobrowice na lata 2020-2024.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Bobrowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2020 – 2025.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 22. Głosowanie wniosku radnego Łukasza Dudzica w sprawie wniesienia poprawki do budżetu.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 24. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 25. Wolne wnioski i informacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 26. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat