Archiwum Transmisji

28.12.2021
09:00 - 12:03   XXI Sesja Rady Gminy Bobrowice
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie obrad XXI sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Głosowanie wniosku w sprawie wprowadzenia do porządku obrad w pkt 16 projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2021-2026.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji na 2022 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej na 2022 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty i spraw społecznych na 2022 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Turystyki, kultury i ochrony środowiska na 2022 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2022 roku.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bobrowice na rok 2022.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Bobrowice na rok 2022.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Bobrowice na lata 2022-2024”.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bobrowice na lata 2022-2024.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2021-2026.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2021 r..
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2022-2026.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 21. Przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy o projekcie uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 22. Odczytanie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 23. Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie wniosków zawartych w opiniach komisji dotyczących projektu uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 24. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 25. Głosowanie uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 26. Interpelacje i zapytania radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 27. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 28. Wolne wnioski i informacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 29. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat