Archiwum Transmisji

21.12.2018
08:45 - 11:39   III Sesja Rady Gminy Bobrowice
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 15
 •   Obecnych: 15
 •   Nieobecnych: 0
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Dudzic Łukasz TAK
2 Grudziński Andrzej TAK
3 Hałupka Anna TAK
4 Kamerduła Łukasz TAK
5 Koronka Kamil TAK
6 Kowalewski Łukasz TAK
7 Kozakowska Monika TAK
8 Leśko Jakub TAK
9 Łukaszewicz Janina TAK
10 Murawa Marcin TAK
11 Piechowiak Marek TAK
12 Sergiel Łukasz TAK
13 Szajek Iwona TAK
14 Tracz Lucjan TAK
15 Wiktorski Krzysztof TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie obrad III sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bobrowice w pkt 21a.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bobrowice w pkt 21b.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2019-2025.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta lub osobę przez niego wyznaczoną.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Odczytanie opinii komisji stałych rad przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10. Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych, które może być: a) negatywne lub, b) przychylające się do wniosków w całości lub w poszczególnych ich punktach.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 13. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Wójta w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 16. Głosowanie uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bobrowice na rok 2019.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2019.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2018-2024.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 21a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy. Bobrowice
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 21b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bobrowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 23. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 24. Wolne wnioski i informacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 25. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat