Archiwum Transmisji

17.12.2019
14:00 - 15:58   VIII Sesja Rady Gminy Bobrowice
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 15
 •   Obecnych: 12
 •   Nieobecnych: 3
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Dudzic Łukasz TAK
2 Gąszczak Jacek Piotr NIE
3 Grudziński Andrzej TAK
4 Hałupka Anna TAK
5 Jagodziński Marcin NIE
6 Kamerduła Łukasz TAK
7 Koronka Kamil TAK
8 Kowalewski Łukasz TAK
9 Leśko Jakub TAK
10 Łukaszewicz Janina TAK
11 Miś Jarosław Piotr NIE
12 Piechowiak Marek TAK
13 Sergiel Łukasz TAK
14 Szajek Iwona TAK
15 Tracz Lucjan TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie obrad VIII sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad w pkt 6 projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad w pkt 7 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji na 2020 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej na 2020 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty i spraw społecznych na 2020 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Turystyki, kultury i ochrony środowiska na 2020 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowice dla terenów w obrębach: Barłogi, Bobrowice i Chojnowo.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bobrowice na rok 2020.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2020.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowicach.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2019-2025.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2020-2025.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 23. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta lub osobę przez niego wyznaczoną.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 24. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 25. Odczytanie opinii komisji stałych rad przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 26. Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych, które może być: a) negatywne lub, b) przychylające się do wniosków w całości lub w poszczególnych ich punktach.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 27. Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 28. Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 29. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 30. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 31. Głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Wójta w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 31a. Głosowanie wniosku radnej Moniki Kozakowskiej w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 31b.Głosowanie wniosku radnego Łukasza Dudzica w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 32. Głosowanie uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 33. Interpelacje i zapytania radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 34. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 35. Wolne wnioski i informacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 36. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat