Archiwum Transmisji

18.02.2020
09:00 - 11:04   IX Sesja Rady Gminy Bobrowice
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 16
 •   Obecnych: 11
 •   Nieobecnych: 5
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Dudzic Łukasz TAK
2 Grudziński Andrzej NIE
3 Hałupka Anna NIE
4 Jagodziński Marcin NIE
5 Kamerduła Łukasz TAK
6 Koronka Kamil TAK
7 Kowalewski Łukasz NIE
8 Kozakowska Monika TAK
9 Leśko Jakub TAK
10 Łukaszewicz Janina TAK
11 Miś Jarosław Piotr NIE
12 Piechowiak Marek TAK
13 Sergiel Łukasz TAK
14 Szajek Iwona TAK
15 Tracz Lucjan TAK
  Show More
16 Wiktorski Krzysztof TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie obrad IX sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad w pkt 36 projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bobrowicach.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Barłogi.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Bobrowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Bronków.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Brzezinka.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Chojnowo.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Chromów.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Dachów.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Dęby.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Dychów.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Janiszowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 21. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Kukadło.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 22. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Przychów.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 23. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Strużka.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 24. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Tarnawa Krośnieńska.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 25. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Wełmice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 26. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Żarków.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2020 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 29. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 31. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru ławników na okres kadencji w latach 2020-2023.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach za 2019 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z zakresu realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Bobrowice na lata 2019-2021 za 2019 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Bobrowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 38.Głosowanie wniosku radnego Marka Piechowiaka w sprawie zmiany stawek opłat cmentarnych.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Bobrowicach, Bronkowie i Janiszowicach.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2020 – 2025.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 41. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2020.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 42. Interpelacje i zapytania radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 43. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 44. Wolne wnioski i informacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 45. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat