Archiwum Transmisji

01.06.2023
09:00 - 13:08   XXXII Sesja Rady Gminy Bobrowice
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

1
2
3
 •   Uprawnionych: 15
 •   Obecnych: 13
 •   Nieobecnych: 2
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Dudzic Łukasz TAK
2 Gąszczak Jacek Piotr TAK
3 Grudziński Andrzej TAK
4 Hałupka Anna TAK
5 Jagodziński Marcin NIE
6 Kamerduła Łukasz TAK
7 Koronka Kamil TAK
8 Kowalewski Łukasz TAK
9 Leśko Jakub TAK
10 Łukaszewicz Janina TAK
11 Miś Jarosław Piotr NIE
12 Piechowiak Marek TAK
13 Sergiel Łukasz TAK
14 Szajek Iwona TAK
15 Tracz Lucjan TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie obrad XXXII sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Bobrowice na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Głosowanie wniosku radnego Łuksza Dudzica o wycofanie z porządku obrad pkt 8 "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego "Dolina Bobru"
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bobrowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Głosowanie wniosku radnej Anny Hałupki o wycofanie z autoporawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budzetowej na rok 2023 o dofinasowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego w kwocie 120.000 zł w dziale 801 rozdział 80195 paragraf 4300
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Głosowanie wniosku radnej Anny Hałupki o przesuniecie środków w kwocie 20.000 zł z działu 801 rozdział 80195 paragraf 4300 na zakup kosiarki traktorka dla ZSP w Bobrowicach.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2023.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14. Wolne wnioski i informacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 15. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat