Archiwum Transmisji

27.06.2023
09:00 - 13:33   XXXIII Sesja Rady Gminy Bobrowice
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

1
2
 •   Uprawnionych: 15
 •   Obecnych: 13
 •   Nieobecnych: 2
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Dudzic Łukasz NIE
2 Gąszczak Jacek Piotr TAK
3 Grudziński Andrzej TAK
4 Hałupka Anna TAK
5 Jagodziński Marcin TAK
6 Kamerduła Łukasz TAK
7 Koronka Kamil TAK
8 Kowalewski Łukasz TAK
9 Leśko Jakub NIE
10 Łukaszewicz Janina TAK
11 Miś Jarosław Piotr TAK
12 Piechowiak Marek TAK
13 Sergiel Łukasz TAK
14 Szajek Iwona TAK
15 Tracz Lucjan TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Głosowanie wniosku o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie w pkt 18 projektu uchwały w sprawie skargi na dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie, w pkt 19 projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Skarg, wniosków i petycji oraz w pkt 20 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Bobrowice za rok 2022.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Bobrowice za rok 2022.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bobrowice wotum zaufania.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobrowice oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bobrowice za rok 2022.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Bobrowice za 2022 rok wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 13. Dyskusja.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobrowice za 2022 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice za 2022 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2023-2026.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Głosowanie wniosku radnego Kamila Koronka o przesunięcie środków na dotację celową dla OSP Strużka w kwocie 120.000 zł w tym: z działu 80195 paragraf 4300 - 110.000 zł, z działu 75412 pargraf 2820 - 8.000 zł, z działu 75412 paragraf 4260 - 2.000 zł.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2023.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Skarg, wniosków i petycji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 22. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 23. Wolne wnioski i informacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 24. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat