Archiwum Transmisji

25.06.2019
08:55 - 12:15   VI Sesja Rady Gminy Bobrowice
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

1
2
 •   Uprawnionych: 18
 •   Obecnych: 13
 •   Nieobecnych: 5
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Dudzic Łukasz NIE
2 Gąszczak Jacek Piotr NIE
3 Grudziński Andrzej TAK
4 Hałupka Anna TAK
5 Jagodziński Marcin NIE
6 Kamerduła Łukasz TAK
7 Koronka Kamil TAK
8 Kowalewski Łukasz NIE
9 Kozakowska Monika TAK
10 Leśko Jakub TAK
11 Łukaszewicz Janina TAK
12 Miś Jarosław Piotr NIE
13 Murawa Marcin TAK
14 Piechowiak Marek TAK
15 Sergiel Łukasz TAK
  Show More
16 Szajek Iwona TAK
17 Tracz Lucjan TAK
18 Wiktorski Krzysztof TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: TEST GŁOSOWANIA
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 1. Otwarcie obrad VI sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w pkt 31a.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2.Głosowanie w sprawie usunięcia z porządku obrad pkt 16 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2.Głosowanie w sprawie usunięcia z porządku obrad pkt 17 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Bobrowice za rok 2018.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Bobrowice za rok 2018.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bobrowice wotum zaufania.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobrowice oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bobrowice za rok 2018.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Bobrowice za 2018 rok wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 13. Dyskusja.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobrowice za 2018 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice za 2018 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobrowicach.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Bobrowice publicznych przedszkoli.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bobrowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc dla osób w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 31a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2019 – 2025.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 32. Interpelacje i zapytania radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 33. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 34. Wolne wnioski i informacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 35. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat