Szczegóły posiedzenia

19.12.2019
10:00 - 14:00   XIV zwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

1
2
3
4
 •   Uprawnionych: 14
 •   Obecnych: 8
 •   Nieobecnych: 6
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Boś Beata NIE
2 Gawroniak Barbara TAK
3 Kieliszczyk - Grela Joanna TAK
4 Majewski Robert TAK
5 Młynarek Małgorzata TAK
6 Ogrodniczuk Zbigniew NIE
7 Ostrowska Monika NIE
8 Posyniak Czesław TAK
9 Radziej Sylwia NIE
10 Statkiewicz Kazimierz NIE
11 Syćko Danuta TAK
12 Wojtczak Mirosław NIE
13 Zarek Witold TAK
14 Zuterek Paweł TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie posiedzenia.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3a. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2019 rok
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2020 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól na lata 2020 – 2027.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Nowa Sól na lata 2020-2022.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Nowa Sól na 2020 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Sól z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/81/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 10 października 2019 r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyborowie znajdującej się w Kiełczu i Wrociszowie oraz zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyborowie w części dotyczącej działania i lokalizacji filii.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały nr IX/24/07 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Lipinach i nadania jej statutu.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowa Sól w roku szkolnym 2019/2020.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nowa Sól nieruchomości położonej w obrębie Stany Lipiny, gmina Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nowa Sól nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Jodłów, gmina Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rudno.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej 1027 F w m. Lipiny.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej 1027 F w m. Stany.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 21. Zgłoszenie wniosków i interpelacji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 22. Zapytania sołeckie.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 23. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 24. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia sesji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 25. Sprawy różne.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 26. Zakończenie obrad sesji.
 • Typ punktu: Komunikat