Szczegóły posiedzenia

19.12.2019
10:00 - 14:00   XIV zwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

1
2
3
4
 •   Uprawnionych: 16
 •   Obecnych: 10
 •   Nieobecnych: 6
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Boś Beata NIE
2 Gawroniak Barbara TAK
3 Gąsior Krzysztof TAK
4 Kieliszczyk - Grela Joanna TAK
5 Kołpaczek Radosław TAK
6 Majewski Robert TAK
7 Młynarek Małgorzata TAK
8 Ogrodniczuk Zbigniew NIE
9 Ostrowska Monika NIE
10 Posyniak Czesław TAK
11 Radziej Sylwia NIE
12 Statkiewicz Kazimierz NIE
13 Syćko Danuta TAK
14 Wojtczak Mirosław NIE
15 Zarek Witold TAK
  Show More
16 Zuterek Paweł TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie posiedzenia.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3a. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2019 rok
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2020 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól na lata 2020 – 2027.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Nowa Sól na lata 2020-2022.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Nowa Sól na 2020 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Sól z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/81/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 10 października 2019 r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyborowie znajdującej się w Kiełczu i Wrociszowie oraz zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyborowie w części dotyczącej działania i lokalizacji filii.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały nr IX/24/07 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Lipinach i nadania jej statutu.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowa Sól w roku szkolnym 2019/2020.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nowa Sól nieruchomości położonej w obrębie Stany Lipiny, gmina Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nowa Sól nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Jodłów, gmina Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rudno.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej 1027 F w m. Lipiny.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej 1027 F w m. Stany.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 21. Zgłoszenie wniosków i interpelacji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 22. Zapytania sołeckie.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 23. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 24. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia sesji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 25. Sprawy różne.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 26. Zakończenie obrad sesji.
 • Typ punktu: Komunikat