Szczegóły posiedzenia

22.06.2023
14:00 - 16:00   XLVI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY NOWA SÓL
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

1
2
 •   Uprawnionych: 16
 •   Obecnych: 15
 •   Nieobecnych: 1
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Boś Beata TAK
2 Gawroniak Barbara NIE
3 Gąsior Krzysztof TAK
4 Kieliszczyk - Grela Joanna TAK
5 Kołpaczek Radosław TAK
6 Majewski Robert TAK
7 Młynarek Małgorzata TAK
8 Ogrodniczuk Zbigniew TAK
9 Ostrowska Monika TAK
10 Posyniak Czesław TAK
11 Radziej Sylwia TAK
12 Statkiewicz Kazimierz TAK
13 Syćko Danuta TAK
14 Wojtczak Mirosław TAK
15 Zarek Witold TAK
  Show More
16 Zuterek Paweł TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie posiedzenia sesji
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Wniosek Radnego Gąsiora o wykreślenie z porządku obrad punktu nr 12
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: Wniosek Radnego Ogrodniczuka o przesunięcie punktów 21 i 22 na punkt 10 i 11
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Przyjęcie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Przyjęcie protokołu nr 45/2023 z posiedzenia XLV sesji Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 marca 2023 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Nowa Sól za rok 2022 wraz z debatą.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowa Sól wotum zaufania.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022 rok.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9a. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2022 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9b. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowa Sól z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli oraz współpracy z jednostkami OSP dot. obszaru Gminy Nowa Sól w 2022 roku.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Sprawozdanie Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli, a także informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Nowa Sól w 2022 roku.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr VI/30/2019 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr VI/30/2019 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso. [Reasumpcja #1]
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Projekt uchwały w sprawie utrzymania statutu beneficjenta (odbiorcy pomocy) w Stowarzyszeniu Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania w perspektywie finansowej UE 2021-2027.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Lipiny.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Sól.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: a. Wniosek formalny Radnego Ogrodniczuka o wykreślenie w paragrafie drugim słowa "w szczególności"
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: b. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina Nowa.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 21. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Nowa Sól z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 22. Sprawozdanie z funkcjonowania Klubu Seniora w Nowym Żabnie w 2022.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 23. Sprawozdanie z działalności OPS Gmina nowa sól w roku 2022.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 24. Sprawozdanie roczne z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 25. Sprawozdanie z prac Komisji Społecznej w 2022 roku.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 26. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/3/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 27. Interpelacje i zapytania radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 28. Zapytania sołeckie.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 29. Wolne wnioski i informacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 30. Sprawy różne.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 31. Zamknięcie obrad.
 • Typ punktu: Komunikat