Szczegóły posiedzenia

27.03.2023
12:00 - 15:00   XLV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

1
2
 •   Uprawnionych: 16
 •   Obecnych: 13
 •   Nieobecnych: 3
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Boś Beata TAK
2 Gawroniak Barbara NIE
3 Gąsior Krzysztof NIE
4 Kieliszczyk - Grela Joanna TAK
5 Kołpaczek Radosław TAK
6 Majewski Robert TAK
7 Młynarek Małgorzata TAK
8 Ogrodniczuk Zbigniew TAK
9 Ostrowska Monika TAK
10 Posyniak Czesław TAK
11 Radziej Sylwia NIE
12 Statkiewicz Kazimierz TAK
13 Syćko Danuta TAK
14 Wojtczak Mirosław TAK
15 Zarek Witold TAK
  Show More
16 Zuterek Paweł TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie posiedzenia sesji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3a. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie udzielenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji, na rzecz Gminy Nowa Sól, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Przyjęcie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Przyjęcie protokołu nr 42/2023 z posiedzenia XLII sesji Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 stycznia 2023 r.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5a. Wniosek o usunięcie pkt 13 z porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5b. Głosowanie nad całością porządku obrad po zmianach
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5c. Przyjęcie protokołu nr 42/2023 z posiedzenia XLII sesji Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 stycznia 2023 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Przyjęcie protokołu nr 43/2023 z posiedzenia XLIII sesji Rady Gminy Nowa Sól z dnia 17 lutego 2023 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Przyjęcie protokołu nr 44/2023 z posiedzenia XLIV sesji Rady Gminy Nowa Sól z dnia 7 marca 2023 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Nowa Sól w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarczej w 2022 roku.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Gminy Nowa Sól na rok 2023.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Sprawozdanie z pracy Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Nowa Sól za 2022 rok.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Nowa Sól na rok 2023.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej Rady Gminy Nowa Sól na rok 2023.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2022 roku.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowa Sól na rok 2023.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy w 2022 roku.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Nowa Sól na rok 2023.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na rok 2023 roku.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 18a. Autopoprawka do uchwały budżetowej dot. środków finansowych na doposażenie samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubięcinie
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na rok 2023 roku.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2030.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu w celu wykonania dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z przejściami dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 318 w miejscowości Dąbrowno.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 22. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rudno.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 23. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi na działalność Wójta Gminy Nowa Sól za bezzasadną.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 23a. Autopoprawka do uchwały w sprawie uznania skargi na działalność Wójta Gminy za bezzasadną - korekta daty złożenia skargi
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 23b. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi na działalność Wójta Gminy Nowa Sól za bezzasadną.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 24. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi na działalność Wójta Gminy Nowa Sól za bezzasadną.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr VI/30/2019 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/3/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 27. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrociszów na terenie Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 27a. Autopoprawka do uchwały w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrociszów na terenie Gminy Nowa Sól - par. 6 ust 7 dot. kaucji podczas wynajęć żałobnych
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 27b. Wniosek Radnego o odrzucenie projektu uchwały w całości
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 27c. Autopoprawka do uchwały w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrociszów na terenie Gminy Nowa Sól – zmiana par. 3 lit a i d, par. 6 ust. 2 i 6, umowa użyczenie par. 8 ust 4 i kolejność paragrafów, regulamin par. 7 ust 2
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 27d. Wniosek Radnego o zmianę zapisu dot. pkt. o odmowie użyczenia sali bez podania przyczyny
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 27e. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrociszów na terenie Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 28. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2023-2026”.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól w 2023 r.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 29a. Autopoprawka do uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól w 2023 r. – zmiana w rozdziale 6 pkt 2 ppkt 5 kwoty 1200 na 1100
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 29b. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól w 2023 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 30. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 30a. Autopoprawka do uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych – zmiana numeracji paragrafów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 30b. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 grudnia 2022 r. numer XLI/350/2022 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Sól z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Sól, położonej w miejscowości Jeziorna, gmina Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Nowa Sól, a Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe”
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym, nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stany Lipiny, gmina Nowa Sól, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w miejscowości Jeziorna, gmina Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 36. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w miejscowości Jeziorna, gmina Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 37. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w miejscowości Jodłów, gmina Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 38. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól, położonej w miejscowości Lubieszów, gmina Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 39. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól, położonej w miejscowości Przyborów, gmina Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 40. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogi koniecznej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól, położonej w Kiełczu, gminie Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 41. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogi koniecznej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól, położonej w Lelechowie, gminie Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 42. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nowa Sól nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Rudno, gmina Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 43. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji, na rzecz Gminy Nowa Sól, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto