Szczegóły posiedzenia

17.12.2020
11:00 - 14:00   XXI zwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 13
 •   Obecnych: 10
 •   Nieobecnych: 3
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Boś Beata NIE
2 Kieliszczyk - Grela Joanna TAK
3 Majewski Robert TAK
4 Młynarek Małgorzata TAK
5 Ogrodniczuk Zbigniew TAK
6 Ostrowska Monika TAK
7 Posyniak Czesław TAK
8 Radziej Sylwia TAK
9 Statkiewicz Kazimierz NIE
10 Syćko Danuta TAK
11 Wojtczak Mirosław NIE
12 Zarek Witold TAK
13 Zuterek Paweł TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie posiedzenia.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3.Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Wycofanie z porządku obrad pkt 5 dot. uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej i wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2021-2030
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie porzadku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2021 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól na lata 2021-2030.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól dla terenów położonych na osiedlu Sosnowym w miejscowości Jodłów.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Nowa Sól na 2021 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Sól z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Nowa Sól w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” w Nowej Soli Zastępcy Wójta Gminy.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Sól, w tym trybu konsultacji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/75/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Nowa Sól na lata 2015-2020.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadania bieżące związane z utrzymaniem stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Lubięcin, gmina Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 16. Zgłoszenie wniosków i interpelacji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 17. Zapytania sołeckie.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 18. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 19. Sprawy różne.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 20. Zakończenie obrad sesji.
 • Typ punktu: Komunikat