Szczegóły posiedzenia

18.02.2020
12:00 - 15:00   XVI zwyczajna sesja Rady Gminy Nowa Sól

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie posiedzenia.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Dodanie do porządku obrad uchwały o ustanowieniu zasad przyznawania sołtysom Gminy Nowa Sól diet i zwrotu kosztów podróży
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Dodanie do porządku obrad uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Usunięcie z porządku obrad uchwały o ustanowieniu zasad przyznawania sołtysom Gminy Nowa Sól diet i zwrotu kosztów podróży
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: Usunięcie z porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie majątku trwałego i obrotowego po likwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kiełczu Sp. z o.o. w likwidacji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: Usunięcie z porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości po likwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kiełczu Sp. z o.o. w likwidacji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 3 a. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych i Rady Gminy za 2019 rok.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Uchwała w o ustanowieniu zasad przyznawania sołtysom Gminy Nowa Sól diet i zwrotu kosztów podróży
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5a. Przyjęcie wniosku o wprowadzenie zmiany do uchwały o ustanowieniu zasad przyznawania sołtysom Gminy Nowa Sól diet i zwrotu kosztów podróży - zmiana potrącenia za nieobecność z 25 % na 10%
 • Opis: Zmiana w par 1 w pkt 4 kwoty potrącenia sołtysom za nieobecnośc podczas sesji z 25% na 10 %.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5b. Podjęcie uchwały o ustanowieniu zasad przyznawania sołtysom Gminy Nowa Sól diet i zwrotu kosztów podróży
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5b. Podjęcie uchwały o ustanowieniu zasad przyznawania sołtysom Gminy Nowa Sól diet i zwrotu kosztów podróży [Reasumpcja #1]
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Nowa Sól na rok 2020.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowa Sól na rok 2020.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Nowa Sól na rok 2020. [Reasumpcja #1]
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowa Sól na rok 2020. [Reasumpcja #1]
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2020 rok
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie majątku trwałego i obrotowego po likwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kiełczu Sp. z o.o. w likwidacji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości po likwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kiełczu Sp. z o.o. w likwidacji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Nowa Sól na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Nowa Sól do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XV/104/2020 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Nowa Sól ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Nowa Sól ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały Nr XX/113/04 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 października 2004 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól - Komisja Rewizyjna
 • Opis: Zwiększenie składku do 6 członków oraz dodanie do członków radną Sylwię Radziej
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól - Komisja ds. skarg, wniosków i petycji.
 • Opis: Zwiększenie składu do 4 członków oraz dodanie do jeje składu radnego Zbigniewa Ogrodniczuka.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 20. Zgłoszenie wniosków i interpelacji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 21. Zapytania sołeckie.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 22. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 23. Sprawy różne.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 24. Zakończenie obrad sesji.
 • Typ punktu: Komunikat