Szczegóły posiedzenia

04.08.2020
11:00 - 13:00   XVIII zwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Sól
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 13
 •   Obecnych: 11
 •   Nieobecnych: 2
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Boś Beata NIE
2 Kieliszczyk - Grela Joanna TAK
3 Majewski Robert TAK
4 Młynarek Małgorzata TAK
5 Ogrodniczuk Zbigniew TAK
6 Ostrowska Monika TAK
7 Posyniak Czesław TAK
8 Radziej Sylwia TAK
9 Statkiewicz Kazimierz TAK
10 Syćko Danuta TAK
11 Wojtczak Mirosław NIE
12 Zarek Witold TAK
13 Zuterek Paweł TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie posiedzenia.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Wniosek o odwołanie Radosława Kołpaczka Przewodniczącego Rady Gminy Nowa Sól
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 4. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4a. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Przedstawienie Raportu o stanie gminy za rok 2019 i debata.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2019 rok.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8 a. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2019 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8 b. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nowa Sól z tytułu wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2019 rok
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Nowa Sól do realizacji części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy rekreacji indywidualnej.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowa Sól w roku szkolnym 2020/2021.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Podjęcie uchwały w sprawie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nowa Sól dwóch lokali w budynku posadowionym na działce oznaczonej ewidencyjnie numerem 503/1 o pow. 0,1118 ha, położonej w Lubięcinie, gminie Nowa Sól oraz udziału prawa użytkowania wieczystego gruntu.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 18. Zgłoszenie wniosków i interpelacji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 19. Zapytania sołeckie.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 20. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 21. Sprawy różne
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 22. Zakończenie obrad sesji.
 • Typ punktu: Komunikat