Archiwum Transmisji

29.05.2019
11:00 - 15:02   VIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy
Wybierz materiał wideo
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 16
 •   Obecnych: 13
 •   Nieobecnych: 3
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Boś Beata TAK
2 Gawroniak Barbara TAK
3 Gąsior Krzysztof TAK
4 Kieliszczyk - Grela Joanna TAK
5 Kołpaczek Radosław TAK
6 Majewski Robert TAK
7 Młynarek Małgorzata TAK
8 Ogrodniczuk Zbigniew TAK
9 Ostrowska Monika TAK
10 Posyniak Czesław NIE
11 Radziej Sylwia TAK
12 Statkiewicz Kazimierz TAK
13 Syćko Danuta TAK
14 Wojtczak Mirosław NIE
15 Zarek Witold NIE
  Show More
16 Zuterek Paweł TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie posiedzenia.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji na terenie Gminy Nowa Sól za 2018 rok, z uwzględnieniem m.in. odnotowanej i występującej przestępczości, działaniach interwencyjnych, przedsięwzięciach profilaktycznych, a także wynikach pracy dzielnicowych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Zapytania sołeckie.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli w odniesieniu do działań i interwencji na terenie Gminy Nowa Sól, a także współpracy z jednostkami OSP za 2018 rok.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Sprawozdanie z działalności jednostek OSP w Przyborowie i Lubięcinie za 2018 rok.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2019 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Kożuchów na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z zakupem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kożuchowie
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej. Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól".
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Lubieszów, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól w trybie przetargu nieograniczonego.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Nowa Sól nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Przyborów, gmina Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Starej Wsi, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól w przetargu ograniczonym.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 21. Zgłoszenie wniosków i interpelacji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 22. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 23. Przyjęcie protokołów z posiedzeń sesji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 24. Sprawy różne.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 25. Zakończenie obrad sesji.
 • Typ punktu: Komunikat