Archiwum Transmisji

29.05.2019
11:00 - 15:02   VIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy
Wybierz materiał wideo
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 15
 •   Obecnych: 13
 •   Nieobecnych: 2
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Boś Beata TAK
2 Gawroniak Barbara TAK
3 Gąsior Krzysztof TAK
4 Kieliszczyk - Grela Joanna TAK
5 Kołpaczek Radosław TAK
6 Majewski Robert TAK
7 Młynarek Małgorzata TAK
8 Ogrodniczuk Zbigniew TAK
9 Ostrowska Monika TAK
10 Posyniak Czesław NIE
11 Radziej Sylwia TAK
12 Statkiewicz Kazimierz TAK
13 Syćko Danuta TAK
14 Zarek Witold NIE
15 Zuterek Paweł TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie posiedzenia.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji na terenie Gminy Nowa Sól za 2018 rok, z uwzględnieniem m.in. odnotowanej i występującej przestępczości, działaniach interwencyjnych, przedsięwzięciach profilaktycznych, a także wynikach pracy dzielnicowych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Zapytania sołeckie.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli w odniesieniu do działań i interwencji na terenie Gminy Nowa Sól, a także współpracy z jednostkami OSP za 2018 rok.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Sprawozdanie z działalności jednostek OSP w Przyborowie i Lubięcinie za 2018 rok.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2019 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Kożuchów na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z zakupem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kożuchowie
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej. Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól".
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Lubieszów, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól w trybie przetargu nieograniczonego.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Nowa Sól nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Przyborów, gmina Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Starej Wsi, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól w przetargu ograniczonym.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 21. Zgłoszenie wniosków i interpelacji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 22. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 23. Przyjęcie protokołów z posiedzeń sesji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 24. Sprawy różne.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 25. Zakończenie obrad sesji.
 • Typ punktu: Komunikat