Szczegóły posiedzenia

26.02.2021
10:00 - 15:00   XIX Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacje o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Trzebiechów za rok 2020
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Informacje na temat gospodarki leśnej na terenie Gminy Trzebiechów w roku 2020
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzebiechów za rok 2020
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2021 – 2037
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia oraz przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za korzystanie ze zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Trzebiechów za rok 2021
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2021
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Informacje odnośnie Planu Pracy na 2021 rok Komisji Budżetowej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 15. Sprawozdanie GKRPA z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Trzebiechów za 2020 rok
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 16. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z działalności Ośrodka za rok 2020
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 17. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2020
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 18. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20. Zamknięcie XIX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat