Szczegóły posiedzenia

12.02.2024
10:00 - 16:00   XLV Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XLV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja o Gminnym obliczu zmian demograficznych na podstawie wyników z Narodowego Spisu Powszechnego
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Informacje o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Trzebiechów za rok 2023
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzebiechów za rok 2023
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Informacja na temat gospodarki leśnej na terenie Gminy Trzebiechów w roku 2023
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Informacja Koła Łowieckiego Piast z wykonania rocznego planu pracy za rok 2023
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10. Sprawozdanie z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Sprawozdanie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z działalności ośrodka za rok 2023
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. Sprawozdanie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2023
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2024 – 2038
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP oraz kandydata na strażaka ratownika OSP z terenu gminy Trzebiechów za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 21. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024 – 2026
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Trzebiechów na lata 2024 – 2028
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Trzebiechowie na 2024 rok
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2024
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania pośmiertnie tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Trzebiechów’’ Panu Tadeuszowi Zdzisławowi Urbańskiemu
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 27. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 29. Zamknięcie XLV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat