Szczegóły posiedzenia

30.06.2023
10:00 - 16:00   XXXIX Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Wniosek o przyjęcie uchwały do porządku obrad w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Wniosek o zmianę porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjny
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2022 i debata nad raportem
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebiechów wotum zaufania
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Trzebiechów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10. Przedstawienie wniosku komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Przedstawienie, podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2023 – 2038
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 24. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Sulechów realizacji zadania publicznego Gminy Trzebiechów w zakresie pomocy społecznej
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 26. Sprawozdanie GKRPA z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Trzebiechów za 2022 rok
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 27. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 29. Zamknięcie XXXIX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat