Szczegóły posiedzenia

29.04.2022
10:00 - 15:00   XXIX Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjny
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Apel nr 1/2022 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działania oraz struktury Komisariatu Policji w Sulechowie
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla zawodników za osiągnięcia wysokich wyników sportowych
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Zamknięcie XXIX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat