Szczegóły posiedzenia

24.02.2023
10:00 - 15:00   XXXVII Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Wniosek o wycofanie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Wniosek o przyjęcie uchwały do porządku obrad w sprawie wyrażnia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Wniosek o zmianę porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja o Gminnym obliczu zmian demograficznych na podstawie wyników z Narodowego Spisu Powszechnego 2020/2021
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Informacje o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Trzebiechów za rok 2022
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzebiechów za rok 2022
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Informacja na temat gospodarki leśnej na terenie Gminy Trzebiechów w roku 2022
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Informacja Koła Łowieckiego Piast z wykonania rocznego planu pracy za rok 2022
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10. Sprawozdanie z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Sprawozdanie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z działalności ośrodka za rok 2022
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. Sprawozdanie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2022
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2023-2030
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2023 – 2038
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażnia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 21. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Trzebiechów na lata 2023 – 2026
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Trzebiechowie na 2023 rok
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2023
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 25. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 27. Zamknięcie XXXVII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat