Szczegóły posiedzenia

20.12.2019
10:00 - 14:30   XI Sesja Rady Gminy Trzebiechów

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Wniosek o wycofanie punktu 14 porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Wója Gminy Trzebiechów do przedłożenia projektu regulaminu dostarczania wody i odporowadzania ścieków do organu regulacyjnego
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu 13
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Wniosek o wprowadzenie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Trzebiechowie na 2020 rok
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Wniosek o zmianę kolejności punktów w porządku obrad: przesunięcie punktów 5 i 6 w miejsce punktów 13 i 14
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2019 – 2030
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym Gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2020 – 2037, zgodnie z następującym porządkiem:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11a) odczytanie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11e) głosowanie nad projektem uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2020 – 2037
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2020, zgodnie z następującym porządkiem:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12c) odczytanie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Trzebiechów na rok 2020
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej gminy na 2020 rok
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Trzebiechowie na 2020 rok
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Trzebiechów do przedłożenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do organu regulującego
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Zamknięcie XI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat