Szczegóły posiedzenia

21.04.2023
10:00 - 14:00   XXXVIII Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Wniosek o wycofanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za 2022 rok
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Wniosek o zmianę porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Wniosek o zmianę w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiechów dotyczący §8 ust.4 Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, takich jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, baterii, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitori
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Wniosek o zmianę w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiechów dotyczący §10 pkt.1 Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych zobowiązany jest do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości jednorodzinnych i wielolokalowych w sposób systematyczny, nie dopuszczając do jego przepełnienia się lub przelania, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpłatności, zasad korzystania i wynajmowania hali sportowej w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały nr V/38/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 marca 2019r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Zamknięcie XXXVIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat