Szczegóły posiedzenia

19.11.2021
10:00 - 16:00   XXV Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Wniosek o zmianę porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy w roku szkolnym 2020/2021
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za I półrocze 2021
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trzebiechów na lata 2021/2022
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/38/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacji pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022r
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Uchwała w sprawie ustalania zasad przyznawania diet Radnym Gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20. Uchwała w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 21. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 22. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2021 - 2037
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 23. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 24. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 26. Zamknięcie XXV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat