Szczegóły posiedzenia

14.06.2019
10:00 - 16:00   VII Sesja Rady Gminy Trzebiechów
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie VII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie realizacji inwestycji na drodze 278
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2018
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebiechów wotum zaufania
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 13. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Trzebiechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za rok 2018
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 16. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 22. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z Zielonogórskiego Związku Powiatowo – Gminnego
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 23. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach Trzebiechów i Swarzynice
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenie stanu osobowego oraz przedmiotu działania komisji
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 26. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną wydatków poniesionych przez Gminę Trzebiechów na finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiechowie i Głuchowie
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 27. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 29. Zamknięcie VII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat