Szczegóły posiedzenia

11.06.2021
10:00 - 16:00   XXI Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2020 i debata nad raportem
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebiechów wotum zaufania
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Trzebiechów za okres od stycznia do 31 grudnia 2020r
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020r
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 21. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 23. Zamknięcie XXI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat