Szczegóły posiedzenia

22.03.2019
10:00 - 14:30   V Sesja Rady Gminy Trzebiechów
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

  Porządek obrad

 • Tytuł: Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Podziękowanie dla sołtysów za kadencję 2014-2018
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Informacja Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Informacja Komendy Miejskiej Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Informacja Starosty Zielonogórskiego o planowanych inwestycjach na rok 2019 na terenie Gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z działalności Ośrodka za rok 2018
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2018
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebiechowie w roku 2018
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na lata 2018-2021" dla Gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów , w rejonie ulicy 3-go Maja
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie nie naruszenia ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3-go Maja
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2019-2030
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto