Szczegóły posiedzenia

08.11.2019
10:00 - 14:00   X Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

  Porządek obrad

 • Tytuł: 2. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019r
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2020 rok
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2019-2030
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Zamknięcie X Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat