Archiwum Transmisji

08.07.2020
10:00 - 15:00   XIV Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przyjęcie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2019 i debata nad raportem
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebiechów wotum zaufania
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Trzebiechów za okres od stycznia do 31 grudnia 2019r
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019r
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16.1 zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16.2 zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2020 – 2037
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16.3 przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16.4 ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16.5 wniesienia prawa własności nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16.6 przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebiechów do organu regulacyjnego
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16.7 rozpatrzenie skargi na działalność Wójt Gminy Trzebiechów
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Przyjęcie protokołu z XII i XIII Sesji Rady Gminy
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Zamknięcie XIV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
 • Typ punktu: Komunikat