Szczegóły posiedzenia

29.06.2021
11:00 - 14:00   XXXI sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Raport o stanie Powiatu Zielonogórskiego za 2020 rok i debata nad raportem:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 1) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania, (druk 204).
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Zarządu Powiatu Zielonogórskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. i podjęcie uchwał wg porządku:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 1) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok, (druk 205);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego za 2020 rok,(druk 206);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie,(druk 207);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie,(druk 208);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3) założenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku,(druk 209);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4) nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulechowie,(druk 210);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,(druk 211);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6) rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Śliwy I,(druk 212);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7) rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Śliwy II,(druk 213);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8) rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Śliwy III,(druk 214);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9) rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Sosińskiego, Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborze, (druk 215);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10) powierzenia Gminie Czerwieńsk zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk, (druk 216);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11) powierzenia Gminie Nowogród Bobrzański zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański, (druk 217);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12) udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego w Drągowinie, (druk 218);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu, (druk 219);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, (druk 220);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 221).
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Zamknięcie XXXI Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat