Szczegóły posiedzenia

19.12.2019
09:00 - 13:00   XVI sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

1
2

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XVI Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Podjęcie Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2020-2026,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.a odczytanie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata 2020-2026, (druk 108),
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.b odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.c odczytanie opinii komisji stałych,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.d przedstawienie autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.f głosowanie nad projektem uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata 2020-2026.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Podjęcie Uchwały budżetowej powiatu zielonogórskiego na 2020 rok
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6.a odczytanie projektu uchwały budżetowej (druk 109),
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6.b odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6.c odczytanie opinii komisji stałych,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6.d przedstawienie autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6.f głosowanie nad projektem uchwały budżetowej powiatu zielonogórskiego na 2020 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 117).
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11.1) przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Zielonogórskiego na 2020 rok; ( druk 115)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11.2) powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania publicznego polegającego na kształceniu uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (druk 116);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11.3) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (druk 118);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11.4) pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie za rok obrotowy 2018, (druk 120.);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11.5) uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr IX.60.2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, .(druk 121);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11.6) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, (druk 119);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11.7) zmiany uchwały nr VIII/57/11 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, .(druk 122);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Wręczenie Panu Ryszardowi Majowi Międzynarodowego Certyfikatu Jakości „Primus Nominatus” oraz tytułu Menedżer Jakości.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 13. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14. Zamknięcie XVI Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat