Szczegóły posiedzenia

26.06.2019
11:00 - 13:30   IX sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie IX Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie Protokołu nr VII.2019 i nr VIII.2018
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu zielonogórskiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Raport o stanie Powiatu Zielonogórskiego za 2018 rok i debata nad raportem:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11.1) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania, (druk 54).
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 12. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Zarządu Powiatu Zielonogórskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. i podjęcie uchwał wg porządku:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12.1) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok, (druk 55);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12.2) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego za 2018 rok,(druk 56);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 13.1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie,(druk 57);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13.2) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie,(druk 58);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13.3) powierzenia Gminie Bojadła zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Bojadła, (druk 59);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13.4) powierzenia Gminie Czerwieńsk zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk (druk 60);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13.5) powierzenia Gminie Kargowa zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kargowa, (druk 61);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13.6) powierzenia Gminie Nowogród Bobrzański zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański, (druk 62);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13.7) powierzenia Gminie Trzebiechów zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebiechów, (druk 63;)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13.8) udzielenia dotacji dla parafii Rzymsko – Katolickiej P.W. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Przybymierzu, (druk 65);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13.9) wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Zwycięstwa w Sulechowie, (druk 66)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13.10) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu, (druk 67);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13.11) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, (druk 68);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13.12) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 69).
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 15. Zamknięcie IX Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat