Szczegóły posiedzenia

29.06.2023
11:00 - 14:30   L sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 19
 •   Obecnych: 18
 •   Nieobecnych: 1
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Andrasiak Mirosław TAK
2 Andrzejewska Celina TAK
3 Bajor Roman Piotr TAK
4 Cygan Marian TAK
5 Cygański Tadeusz Ryszard TAK
6 Gębicki Jacek TAK
7 Górnicki Ryszard TAK
8 Hołołub Czesław TAK
9 Jaskulski Adam Konstanty TAK
10 Loch Leokadia Maria TAK
11 Łazicki Edwin TAK
12 Maciejewska Gabriela Maria TAK
13 Plechan Ireneusz Henryk TAK
14 Pyrtko Danuta TAK
15 Szubert Aleksandra Sylwia TAK
  Show More
16 Szułcik Alicja TAK
17 Szyjka Edward TAK
18 Wolski Damian Mariusz NIE
19 Zawada Beata Kazimiera TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie L Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja radnych o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Raport o stanie Powiatu Zielonogórskiego za 2022 rok i debata nad raportem:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 1) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania, (druk 333).
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Zarządu Powiatu Zielonogórskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. i podjęcie uchwał wg porządku:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 1) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok, (druk 334);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego za 2022 rok,(druk 335).
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie,(druk 336);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie,(druk 337);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zielonogórski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, (druk 338);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4) o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat zielonogórski jest podmiotem tworzącym, (druk 342);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5) przystąpienia Powiatu Zielonogórskiego do partnerstwa z Powiatem Odra-Sprewa w projekcie pn. „Edukacja łączy-tworzenie połączonych w sieć centrów kompetencji w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście Przemysłu 4.0”, (druk 343)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu, (druk 339);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7) zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, (druk 340);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2023-2030”, (druk 341);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9) przekazania Gminie Kargowa zadania zarządzania częścią pasa drogowego drogi powiatowej nr 2802F,(druk 342);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10) przekazania Gminie Kargowa zadania zarządzania częścią pasa drogowego drogi powiatowej nr 2801F,(druk 343).
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. Zamknięcie L Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat