Szczegóły posiedzenia

16.05.2019
13:00 - 17:00   VII Sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie VII Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie Protokołów nr V.2019 i VI.2019.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Starosty Zielonogórskiego o działalności zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Informacja Roczna Państwowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Zielonej Górze.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Informacja Roczna Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze za 2018 rok.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze o Stanie Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego w 2018 r.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Informacja w zakresie podejmowanych działań z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz działań organizacyjno-zarządczych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze w okresie 2018 r.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12.Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Zielonogórskiego na 2018 rok
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14. Podjęcie uchwał w sprawie
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 1) nadania honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego, (druk 42);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2) nadania honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego, (druk 43);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3) nadania honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego, (druk 51);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4) zawarcia porozumienia z gminą Czerwieńsk dotyczące założenia i prowadzenia przez Gminę Czerwieńsk technikum, (druk 44);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5) zmiany uchwały w sprawie w sprawie określenia zasad oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat zielonogórski jest podmiotem tworzącym, (druk 45);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6) wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata 2019-2025, (druk 46);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, (druk 47);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”; (druk 48);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9) przekazania Gminie Sulechów zadania zarządzania częścią pasa drogowego dróg powiatowych nr 1201F, 3801F, 3803F, 1187F, 1208F, (druk 49);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10)wyrażenia woli nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 2 miasta Sulechów (druk 50);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Odpowiedzi na wolne wnioski radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 16. Zamknięcie VII Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat