Szczegóły posiedzenia

28.12.2018
12:00 - 15:00   III sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1) Otwarcie III Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2) Złożenie ślubowania przez radnego.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3) Przejęcie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4) Przyjęcie Protokołu nr II. 2018.
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5) Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6) Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7) Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8) Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10) Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10.1) powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Powiatu Zielonogórskiego (druk 7);
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10.2) przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Zielonogórskiego na 2019 rok; ( druk 14)
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10.3) zmiany uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2019” , (druk 16);
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10.4) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (druk 17);
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10.5) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, (druk 18.)
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10.6 Wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Podjęcie Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2019-2025,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11.a) odczytanie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata 2019-2025, (druk 368),
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11.b ) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11.c) odczytanie opinii komisji stałych,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11.d) przedstawienie autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. f) głosowanie nad projektem uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata 2019-2025.
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Podjęcie Uchwały budżetowej powiatu zielonogórskiego na 2019 rok
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. c) odczytanie opinii komisji stałych,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12.a ) odczytanie projektu uchwały budżetowej (druk 367),
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. d) przedstawienie autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej powiatu zielonogórskiego na 2019 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”;(druk 15).
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14) Odpowiedzi na wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 15) Zamknięcie III Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat