Szczegóły posiedzenia

30.10.2019
12:00 - 16:01   XIV sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 18
 •   Obecnych: 16
 •   Nieobecnych: 2
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Andrasiak Mirosław TAK
2 Bajor Roman Piotr TAK
3 Cygan Marian NIE
4 Cygański Tadeusz Ryszard TAK
5 Gębicki Jacek TAK
6 Górnicki Ryszard NIE
7 Hołołub Czesław TAK
8 Jaskulski Adam Konstanty TAK
9 Loch Leokadia Maria TAK
10 Łazicki Edwin TAK
11 Maciejewska Gabriela Maria TAK
12 Plechan Ireneusz Henryk TAK
13 Pyrtko Danuta TAK
14 Szubert Aleksandra Sylwia TAK
15 Szułcik Alicja TAK
  Show More
16 Szyjka Edward TAK
17 Wolski Damian Mariusz TAK
18 Zawada Beata Kazimiera TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XIV Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie Protokołu nr XII.2019 i nr XIII.2019
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Analiza oświadczeń majątkowych radnych za 2018 rok oraz analiza oświadczeń majątkowych za 2018 rok członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10. Sprawozdania finansowe za I półrocze 2019 r.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10.1) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10.2) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć sporządzoną za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10.3) Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11.1) nadania honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego J.Materna, (druk 95)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. 2) rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, (druk 96)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. 3) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (druk 97)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. 4) „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2020” , (druk 98);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. 5) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, (druk 99);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. 6) ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, (druk 100);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. 7) zmiany uchwały nr V.28.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na cesję wierzytelności, (druk 101);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. 8) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, (druk 103);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. 9) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 102);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. 10) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie za rok 2019 i 2020, z możliwością przedłużenia na kolejne, co najmniej dwuletnie okresy, (druk 104);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. 11) zmiany uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku, (druk 105);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. 12) wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowe, (druk 106);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. 13) wyrażenia zgody na rozszerzenie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, druk 107);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 13. Zamknięcie XIV Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat