Szczegóły posiedzenia

30.10.2019
12:00 - 16:01   XIV sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XIV Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie Protokołu nr XII.2019 i nr XIII.2019
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Analiza oświadczeń majątkowych radnych za 2018 rok oraz analiza oświadczeń majątkowych za 2018 rok członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10. Sprawozdania finansowe za I półrocze 2019 r.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10.1) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10.2) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć sporządzoną za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10.3) Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11.1) nadania honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego J.Materna, (druk 95)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. 2) rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, (druk 96)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. 3) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (druk 97)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. 4) „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2020” , (druk 98);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. 5) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, (druk 99);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. 6) ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, (druk 100);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. 7) zmiany uchwały nr V.28.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na cesję wierzytelności, (druk 101);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. 8) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, (druk 103);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. 9) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 102);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. 10) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie za rok 2019 i 2020, z możliwością przedłużenia na kolejne, co najmniej dwuletnie okresy, (druk 104);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. 11) zmiany uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku, (druk 105);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. 12) wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowe, (druk 106);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. 13) wyrażenia zgody na rozszerzenie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, druk 107);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 13. Zamknięcie XIV Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat