Szczegóły posiedzenia

26.05.2022
11:00 - 15:30   XXXIX sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja radnych o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu zielonogórskiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. „Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok” oraz Sprawozdanie z działalności PCPR w Zielonej Górze, Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz DPS w Trzebiechowie.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Informacje na temat stanu i struktury osób bezrobotnych w powiecie zielonogórskim w okresie 2020 – 2021.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 1) o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, (druk 257);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2) wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata, (druk 259);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3) zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, (druk 260);
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 258).
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 13. Zamknięcie XXXIX Sesji Rady Powiatu.
 • Typ punktu: Komunikat